Báo cáo thường niên

Ngày 17  tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Vinaconex6- VC6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2005-2010, sơ kết 10 năm cổ phần hoá và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2010-2015). Sau đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 – VC6.

Kính mời bạn đọc, quý vị cổ đông, các nhà đầu tư click vào đây để đọc và tải về.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ IV NĂM 2009

Ngày 28/01/2009 cổ phiếu VC6 của Công ty CP Vinaconex6 được Niêm Yết trên sàn HNX:


Similar Posts