Biên bản và Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Xem file đính kèm: 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Similar Posts