Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các tài liệu kèm theo:

TÀI LIỆU DỰ ĐHCĐ 2017_2-1

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế làm việc của Đại hội

2. Chương trình nghị sự Đại hội

3. Báo cáo của Ban điều hành

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

5. Báo cáo của HĐQT

6. Báo cáo của BKS

7. Tờ trình giới thiệu đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

9. Tờ trình dự kiến trả cổ tức năm 2016

10. Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

11. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Similar Posts