Giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 giữa Báo cáo tài chính trước kiểm toán và Báo cáo tài chính sau kiểm toán.

Xem file đính kèm.

Giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 

Similar Posts