Quy chế Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Quy chế Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015-2020

Xem file đính kèm:

01. Quy chế Bầu cử Bổ sung 

02. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Similar Posts