Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6

Xem file đính kèm: 

01. Tờ trình 

02. Tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6

Similar Posts