Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

1.jpg

2.jpg

File đính kèm: 

01. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

02. Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

03. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

04. Tài liệu phục vụ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

 

Similar Posts