CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 NHIỆM KỲ 2015-2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công văn về việc Nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015-2020.

FILE ĐÍNH KÈM:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

Similar Posts