THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

FILE ĐÍNH KÈM:

1. Báo cáo của HĐQT.

2. Báo cáo của Ban điều hành

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4. Mẫu giấy đăng ký, ủy quyền, ứng cử, đề cử

5. Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ 2015

6. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2015

7. Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

8. Tờ trình công tác nghị sự ĐHĐCĐ 2015

9. Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2014

10. Tờ trình dự kiến phương án trả cổ tức 2014 bằng tiền

11. Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS 2014, Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS 2015

Similar Posts