Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá chất lượng TCCS Đảng, lấy phiếu tín nhiệm Lãnh đạo cấp ủy Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 148-HD/ĐU, ngày 12/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VINACONEX về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các Ban Đảng, đơn vị và các đoàn thể Chính trị – Xã hội Tổng Công ty. Thực hiện Kế hoạch số 148-KH/ĐU, ngày 12/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VINACONEX về “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), Đảng viên hàng năm”.

Ngày 28/11/2014, Ban chấp hành Đảng ủy Công ty CP Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với sự tham gia của toàn thể Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Ngọc Điệp – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ nhiệm UBKT, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn và trách nhiệm Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể Đảng ủy, kiểm điểm đồng chí đ/c Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy Công ty và Lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân đ/c Bí thư, phó Bí thư.

Hội nghị đã tập trung nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng chương trình kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua.

            Hội nghị cũng làm rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Công ty trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm các giải pháp làm tốt hơn công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn, nâng cao hiệu quả công tác xây lắp, giảm thiểu nợ đọng.

Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, Đảng viên và việc thực hiện Quy định những điều Đảng viên không được làm; khen thưởng và kỷ luật Đảng viên đối với các Chi bộ và Đảng bộ trong năm qua. Hội nghị cũng đã tập trung kiểm điểm những mặt chưa làm được, những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra những giải pháp để khắc phục.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng Cty, Chủ nhiệm UBKT, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty
phát biểu tại Hội nghị kiểm điểm Đảng ủy Công ty

Hội nghị cũng đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đ/c Chủ tịch HĐQT, các đ/c  trong Ban Giám đốc và đ/c Kế toán trưởng. Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra đúng nguyên tắc, đảm bảo dân chủ khách quan, minh bạch.

Ông Đỗ Đình Hùng, UV Ban chấp hành Đảng ủy TCT, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt

Similar Posts