Báo cáo Tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin công bố “Báo cáo tài chính đã được soát xét” cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

file đính kèm: Báo cáo tài chính đã được soát xét

Similar Posts