Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền.

Similar Posts