BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                – Sở Giao dịch Chứng khoán

File đính kèm:

01. Báo cáo tình hình Quản trị Công ty

02. Danh sách Cổ đông nội bộ/ Người có liên quan

Similar Posts