Đảng ủy Công ty Vinaconex6 tổ chức Hội nghị học tập chính trị cho các cán bộ và Đảng viên

Ngày 10/9/2013 tại Hội trường Công ty Vinaconex6, Đảng ủy Công ty Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị học tập chính trị cho các cán bộ chủ chốt và Đảng viên với 02 chuyên đề: Hội nghị học tập, quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên: Phạm Ngọc – Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị Ban tuyên giáo – Thành uỷ Hà Nội đã làm rõ nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), nhấn mạnh những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cấp bách trước mắt và lâu dài đối với tình hình chung của xã hội.

Ông Phạm Ngọc – Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị Ban tuyên giáo – Thành uỷ Hà Nội
truyền đạt nội dung của Hội nghị

Hội nghị đã tập trung quán triệt các chuyên đề về: Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Kết luận về “Tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ. Cũng tại Hội nghị, đ/c Phạm Ngọc đã kể những câu chuyện nhỏ, giản dị về thân thế, sự nghiệp của cuộc đời Hồ Chủ tịch, đ/c đã phân tích, lý giải sâu sắc, xúc tích về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về tấm gương đạo đức của Bác cho Cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên của Công ty noi theo.       

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đ/c Đỗ Đình Hùng, Bí thư đảng ủy Công ty đã cảm ơn đồng chí Phạm Ngọc đã dành thời gian và sự quan tâm để truyền đạt các nội dung của nghị quyết và yêu cầu các Chi bộ, toàn thể Đảng viên tiếp thu, vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, các Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng bộ Công ty vào quá trình công tác lao động, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết TW7 đến từng Chi bộ cơ sở trực thuộc, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ông Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Hội nghị
và cảm ơn ông Phạm Ngọc

Similar Posts