Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 thông báo: ” Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012″

Đính kèm: Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán

Similar Posts