Vinaconex6 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Sáng ngày 22/03/2013, tại Hội trường Văn phòng Công ty – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng, phó các phòng, ban, các Đội trưởng, Chỉ huy trưởng Công trình cùng sự tham dự của các Cổ đông đại diện cho 6.470.172 Cổ phần tương đương với 80,9% tổng số Cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinaconex6.

(Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013)

* Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex6
2. Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex6, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex
3. Ông Nguyễn Đức Lưu – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex6, Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex
4. Ông Hoàng Hoa Cương – Uỷ viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Vinaconex6
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Vinaconex6

Tại Đại hội, Ông Hoàng Hoa Cương – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, đồng thời công bố trước Đại hội kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kết quả công tác kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011.

Năm 2012, mặc dù nền kinh tế còn khó khăn, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty CP Vinaconex6 đã đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, cụ thể:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu chính: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 635,099 668,734 108,4%
Doanh thu (có thuế VAT) Tỷ đồng 570,938 693,468 121,5%
Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10,440 10,542 101,0%
Đầu tư Tỷ đồng 25,490 19,621 77,0%
Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 16,303 16,705 102,5%
Cổ tức %/năm 8% 8% 100%
Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 5,7 5,7 100%

Năm 2013 với dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, với định hướng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, duy trì sự ổn định phát triển bền vững, HĐQT Công ty đã đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch với sự tăng trưởng hợp lý và phù hợp với nền kinh tế; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:

Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính Kế hoạch
 năm 2013
Tỷ lệ % tăng trưởng so với năm 2012 
Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 780,680 113,4%
Doanh thu (có thuế VAT) Tỷ đồng 763,089 110,0%
Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 11,596 110,0%
Đầu tư phát triển Tỷ đồng 25,00 127,4%
Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 17,500 104,8%
Cổ tức %/năm 9% 112,5%
Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 6,0 105,3%

Cũng tại Đại hội, ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2012, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013; đồng thời, trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng).

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong công tác quản trị kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi sát điều kiện khách quan để kịp thời đưa ra các quyết sách hợp lý, cùng Ban điều hành chỉ đạo kịp thời, linh hoạt thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ của toàn thể CBCNV trong Công ty cố gắng, nỗ lực thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.

Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 do Công ty Kiểm toán Deloitte thực hiện và các Tờ trình:

– Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

– Tờ trình thực hiện trả cổ tức năm 2012;

– Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Bà Trần Hồng Vân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Nghị quyết thay đổi thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2010 – 2015).

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Lưu – Ủy viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2010 – 2015) được thôi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex6 (nhiệm kỳ 2010 – 2015). Thông qua nhân sự Ban bầu cử và quy chế bầu cử.

Đại hội đã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2010 – 2015) như sau:

            – Ông: Nguyễn Hữu Ngọc                Sinh năm 1973

            – Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội ghi nhận sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần Vinaconex6 sau hơn 20 năm hình thành – phát triển và hơn 05 năm sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Cùng với sự tin tưởng của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 cam kết đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với quyết tâm xây dựng thương hiệu Vinaconex nói chung và xây dựng Vinaconex6 ngày càng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

(Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị
về công tác quản trị năm 2012, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013)

(Ông Hoàng Hoa Cương – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo
kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013)

(Ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày
Nghị quyết của HĐQT và tờ trình thay đổi thành viên HĐQT Công ty)

(Bà Trần Hồng Vân – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày
báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội)

(Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo
tài chính đã được kiểm toán và các tờ trình)

(Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa và cám ơn
ông Nguyễn Đức Lưu – Nguyên thành viên HĐQT Công ty)

(Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa và chúc mừng
ông Nguyễn Hữu ngọc – Thành viên mới HĐQT Công ty)

(Các cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự thông qua tại Đại hội)

Đính kèm: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Similar Posts