Thông báo mời dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 & kế hoạch thực hiện thanh toán Cổ tức năm 2012 bằng tiền

Chương trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2013:

 

Tài liệu đính kèm:

01. Phiếu đăng ký

02. Giấy ủy quyền

03. Quy chế và biểu mẫu ĐHĐCĐ

04. Báo cáo của HĐQT Công ty

05. Tờ trình Chương trình nghị sự

06. Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán

07. Báo cáo SXKD năm 2012

08. Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận

09. Tờ trình kế hoạch trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát

10. Tờ trình phương án trả cổ tức

11. Tóm tắt sửa đổi bổ sung điều lệ

12. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ

13. Tờ trình kế hoạch SXKD

Similar Posts