Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6 về việc thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6 về việc thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 kèm theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Similar Posts