Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (năm 2011)

Kính gửi:    – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                    – Sở giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011 (Ban hành kèm theo thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Tệp tin đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty.pdf

Similar Posts