Vinaconex6 tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

         Sáng ngày 27/03/2012, tại Hội trường Văn phòng Công ty – Tầng 05 tòa nhà 29T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

         Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty, Trưởng, phó các Phòng, Ban, các Đội trưởng , Chỉ huy trưởng công trình và CBCNV khối văn phòng Công ty cùng sự tham gia của 175 Cổ đông đại diện cho 6.880.349 Cổ phần tương đương với 86% tổng số Cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vinaconex6.

(Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012)

* Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Đỗ Đình Hùng              –  Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Ngọc Điệp     –  Uỷ viên Hội đồng quản trị Cty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex

3. Ông Hoàng Hoa Cương     –  Uỷ viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

4. Ông Nguyễn Minh Tuấn     –  Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty

          Tại Đại hội, Ông Hoàng Hoa Cương – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Năm 2011, mặc dù nền kinh tế còn khó khăn, các chính sách kinh tế, tài chính của Chính phủ đã tác động trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp…, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty CP Vinaconex6 đã đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, cụ thể:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu chính: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ %
thực hiện
so với kế hoạch
Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 604,853 615,720 101,8%
Doanh thu (có thuế VAT) Tỷ đồng 471,840 570,782 120,97%
Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 12,15 12,637 104,01%
Đầu tư Tỷ đồng 61,695 47,4 76,83%
Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 14,988 16,507 110,1%
Cổ tức %/năm 9% 9,35% 104%
Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 4,50 5,5 122,2%

          Năm 2012 khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động, với định hướng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, duy trì sự ổn định phát triển bền vững, HĐQT Công ty đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch với sự tăng trưởng hợp lý và phù hợp với nền kinh tế; qua đó đặt ra các chỉ tiêu trong năm 2012 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính  Kế hoạch
năm 2012
Tỷ lệ % tăng trưởng so với năm 2011 
Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 635,099 103,1%
Doanh thu (có thuế VAT) Tỷ đồng 570,938 100,0%
Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 13,050 103,3%
Đầu tư phát triển Tỷ đồng 47,490 100,2%
Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 16,737 101,4%
Cổ tức (tối thiểu) %/năm 10% 107,0%
Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 5,70 103,6%

          Tại Đại hội, bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các Tờ trình:

– Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2011;
– Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt;
– Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012.

          Tại Đại Hội, ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong công tác quản trị kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi sát điều kiện khách quan để kịp thời đưa ra các quyết sách hợp lý, đồng hành cùng Ban điều hành chỉ đạo kịp thời, linh hoạt thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ của toàn thể CBCNV trong Công ty cố gắng, nỗ lực thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.

          Bà Trần Hồng Vân – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2011 và giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2012.

         Ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty đã trình bày trước đại hội Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

         Thảo luận của Cổ đông và đại diện Cổ đông lớn tại Đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Vinaconex6 đồng thời là Cổ đông của Công ty cổ phần Vinaconex6 đã đại diện Cổ đông lớn có ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Ông Nguyễn Ngọc Điệp đã đánh giá cao tính minh bạch và thống nhất toàn bộ với nội dung của các Báo cáo được trình bày tại Đại hội; ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty và nhất trí với các định hướng chỉ đạo trọng yếu của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty để thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2012, Ông Nguyễn Ngọc Điệp cũng nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2012 có nhiều bất lợi Đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, duy trì văn hóa doanh nghiệp, phát huy tối đa nội lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

          Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội ghi nhận sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần Vinaconex6 sau hơn 20 năm hình thành – phát triển và hơn 04 năm sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Cùng với sự tin tưởng của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 cam kết đảm bảo quyền tối đa hóa lợi ích hợp pháp của các Cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với quyết tâm xây dựng thương hiệu Vinaconex nói chung và xây dựng Vinaconex6 ngày càng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

(Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý
năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012)

(Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty,
Ủy viên HĐQT Công ty  phát biểu tại Đại hội)

(Ông Hoàng Hoa Cương – Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012)

(Ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung
một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty)

(Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt
báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các tờ trình)

(Bà Trần Hồng Vân trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội)

(Đoàn chủ tịch biểu quyết các nội dung nghị sự thông qua tại Đại hội)

(Các cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự thông qua tại Đại hội)

Similar Posts