Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website – Chương 3

Chỉ mục bài viết
Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website
Trang 2
Chương 3
Tất cả các trang

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC BIÊN TẬP WEBSITE VINACONEX6

Điều 11: T biên tập Website Vinaconex6

1. Tổ biên tập Website Vinaconex6 do Giám đốc Công ty ra quyết định thành lập trên cơ sở nhân sự của các phòng ban và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty;

2. Tổ biên tập Website Công ty gồm: Tổ trưởng và các Uỷ viên Tổ biên tập.

Điều 12: Nhiệm vụ của Tổ biên tập Website Vinaconex6

1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi Website Vinaconex6 qua các hình thức được quy định tại Điều 8 của Quy chế này; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của Website Công ty được quy định tại Quy định này hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty, đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website Vinaconex6;

2. Biên tập, xử lý các tin của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề;

3. Hướng dẫn và phối hợp với cán bộ đầu mối của các đơn vị được quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 10 của Quy định này trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị;

4. Lựa chọn các thông tin để đưa tin bằng tiếng Anh trên Website Vinaconex6;

5. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo lãnh đạo Công ty và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Công ty; tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của Website Vinaconex6;

6. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài Công ty để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

Điều 13: Trách nhiệm của Tổ trưởng và các Uỷ viên Tổ biên tập Website Công ty và các cán bộ đầu mối của các đơn vị

1. Tổ trưởng Tổ biên tập Website Vinaconex6 chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty về các thông tin, dữ liệu được đưa lên Website Vinaconex6 trên mạng Internet;

2. Các uỷ viên Tổ biên tập Website Công ty thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ biên tập trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

3. Cán bộ đầu mối của các đơn vị được quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 10 của Quy định này có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập và gửi tin của đơn vị mình về Tổ biên tập Website Vinaconex6; đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Quy định này và chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị, bộ phận về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14: Khen thưởng

Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website Vinaconex6, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 15: Xử lý vi phạm

Bất kỳ Phòng, Ban chức năng, Ban quản lý, các đơn vị trực thuộc Công ty chậm trễ, không cung cấp các thông tin cập nhật của đơn vị mình lên Website Vinaconex6 hoặc cung cấp sai, không chính xác với tình hình thực tế sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty về các hành vi nêu trên;

Các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Điều khoản cuối cùng

Quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website Vinaconex6 có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo Website Vinaconex6 hoạt động hiệu quả nhất./.

Similar Posts