Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website – Trang 2

Chỉ mục bài viết
Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website
Trang 2
Chương 3
Tất cả các trang

CHƯƠNG II

CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

LÊN WEBSITE VINACONEX6

Điều 7: Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website Vinaconex6

1. Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website Vinaconex6 bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

2. Giới thiệu chung về Công ty (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty…);

3. Giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động chủ yếu, các ngành nghề kinh doanh Công ty;

4. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

5. Các thông tin liên quan đến các công trình thi công, các dự án đã, đang và sẽ thực hiện của Công ty;

6. Danh mục, nội dung các công trình, dự án mà Công ty  đã, đang và sẽ thực hiện bao gồm: hạng mục đầu tư, tiến độ và nội dung triển khai của các công trình, dự án; hồ sơ mời thầu, thư mời thầu và kết quả đấu thầu;

7. Danh mục địa chỉ thư điện tử của các Phòng ban Công ty, Ban quản lý dự án, Ban điều hành trực thuộc Công ty;

8. Các tin tức sự kiện nổi bật về các hoạt động của Tổng công ty, Công ty trong các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, hợp tác quốc tế…);

9. Các vấn đề quan hệ cổ đông liên quan đến chứng khoán: Cổ đông, cổ phiếu, thông tin thị trường chứng khoán v.v;

10. Thông tin về các giải thưởng đối với các công trình, sản phẩm của Công ty;

11. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn, lễ ký kết các hợp đồng kinh tế lớn với các đối tác trong và ngoài nước của Công ty;

12. Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể trong Công ty như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM v.v.

13. Thông báo báo chí, trả lời phỏng vấn và phát ngôn chính thức của lãnh đạo Công ty;

14. Các thông tin cần thiết khác của Công ty.

Điều 8: Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Mọi thông tin, dữ liệu do Tổ biên tập Website đảm nhiệm và được thực hiện theo các quy trình sau đây:

a) Các đơn vị, cá nhân, tổ chức tiến hành cung cấp thông tin bằng văn bản, kèm theo tệp thông tin, dữ liệu (kể cả các biểu bảng, công thức, hình ảnh) qua mạng theo địa chỉ:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

b) Đối với các dữ liệu đặc thù kèm theo hình ảnh hoặc các dữ liệu thông tin khác được thực hiện như sau: gửi qua mạng theo địa chỉ trên hoặc ghi vào đĩa mềm, CD Rom, DVD, USB cho từng loại dữ liệu gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ cho Tổ biên tập Website Vinaconex6 của Công ty (Phòng Tổ chức Hành chính);

c) Sau khi nhận được các thông tin do các đơn vị đã trực tiếp gửi đến, Tổ Biên tập Website Vinaconex6 sẽ tiến hành biên tập, chỉnh sửa  trình Giám đốc Công ty duyệt trước khi chính thức công bố lên Website Vinconex6;

2. Bộ mã tiếng Việt thống nhất dùng là mã Unicode.

Điều 9: Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1.Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7 của Quy định này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin;

2. Đối với các dữ liệu đặc thù như các hình ảnh về sản phẩm mới, quá trình hoạt động… phải được cung cấp ngay sau khi nhận được của các đơn vị, cá nhân, tổ chức gửi lên;

3. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật chậm nhất vào 16h30  hàng ngày;

4. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin này phải được cung cấp kịp thời trước khi lãnh đạo Công ty duyệt để công bố chính thức lên Website.

Điều 10: Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị

1. Trách nhiệm chung của các đơn vị

a) Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Tổ biên tập Website Vinaconex6 các nội dung thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7 của Quy chế này, thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý; Cách thức cung cấp thông tin có thể chủ động tiến hành cung cấp thông tin hoặc do Tổ biên tập đề nghị;

b) Các thông tin giải đáp yêu cầu của tổ chức và cá nhân liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thuộc lĩnh vực nào thì đơn vị phụ trách lĩnh vực đó phải cung cấp nhanh chóng, kịp thời và chính xác theo quy định;

c) Trưởng các Phòng, Ban đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những thông tin, dữ liệu mà bộ phận cung cấp;

d) Mỗi đơn vị cử một cán bộ làm đầu mối cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu cho Website Vinaconex6 (sau đây gọi tắt là cán bộ đầu mối).

2.Trách nhiệm cụ thể các Phòng ban, đơn vị

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

Làm đầu mối trong công tác quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website Vinaconex6. Phối hợp với Tổ biên tập và các Phòng ban, đơn vị xây dựng kho thông tin, dữ liệu; tích hợp và xử lý cơ sở dữ liệu liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ trì trong công tác tổ chức các diễn đàn trao đổi về các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai và sử dụng Website của Công ty;

Phòng có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức, bố trí nhân sự, công bố các Nội quy, Thoả ước lao động tập thể, Quy chế của Công ty; các chế độ chính sách cho người lao động; thông tin về kỷ luật, thi đua khen thưởng; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Cung cấp thông tin về hoạt động quản lý và điều hành công tác hành chính cơ quan Công ty và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực hoạt động của Phòng;

2. Phòng Tài chính – Kế toán

Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực:

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính kế toán; các số liệu, thống kê, báo cáo tài chính kế toán. Các thông tin về chứng khoán (cổ phần, cổ phiếu, cổ đông…); các hoạt đông khác thuộc lĩnh vực hoạt động của Phòng;

3. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và Quản lý dự án

Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực:

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chiến lược phát triển của Công ty; tổng hợp, thống kê, báo cáo về các công tác sản xuất kinh doanh của Công ty; ứng dụng khoa học công nghệ mới sản xuất, triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000; hồ sơ năng lực tham gia công tác đấu thầu của Công ty; công tác an toàn lao động và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực hoạt động của Phòng;

4. Phòng Đầu tư

Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực:

Các thông tin, dữ liệu các Dự án đầu tư của Công ty; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực đầu tư mà Công ty thực hiện và cấc hoạt động khác thuộc lĩnh vực hoạt động của Phòng;

5. Ban Vật tư thiết bị cơ giới

Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực:

Cung cấp các thông tin số lượng, chủng loại và các thông số khác về các thiết bị máy thi công, các loại giàn giáo cốppha, vật tư của Công ty; các hoạt động khác thuộc lĩnh vực quản lý của Ban.

6. Các Ban quản lý dự án, Ban điều hành

Các thông tin cung cấp cho Website Công ty về các hoạt động, sự kiện của Ban phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

7. Các Đội xây dựng, Công trình trực thuộc

Có  trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức thi công tại công trình, các hoạt động sản xuất trên công trường, thi đua sản xuất kinh doanh, an toàn lao động và các hoạt động khác diễn ra tại Đội, Công trình xây dựng.

Similar Posts