Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website

Chỉ mục bài viết
Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website
Trang 2
Chương 3
Tất cả các trang

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Bản Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website của Công ty Cổ phần Vinaconex6 trên Internet (sau đây gọi tắt là “Website Vinaconex6”) bao gồm:

+ Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website Vinaconex6;

+ Công tác biên tập và quản lý Website Vinaconex6;

+ Các công tác khác trên mạng.

2. Quy định này áp dụng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên các Phòng, Ban chức năng và các Đội, Công trình trực thuộc Công ty.

Điều 2: Giải thích thuật ngữ

Trong bản Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“Công ty” là Công ty Cổ phần Vinaconex6;

“Tổng công ty” là Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC);

“Website” là nơi cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng Internet. Thông tin trên các trang web được truyền tải bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, tiếng nói, hình ảnh, video, đồ họa. Có thể truy cập thông tin trên các trang web khác nhờ các mối siêu kết nối (hyperlink);

“Website Vinaconex6”là Website của Công ty Cổ phần Vinaconex6;

“Cơ sở dữ liệu” là tập hợp thông tin được biên soạn, sắp xếp có hệ thống  theo một phương pháp nhất định để có thể truy cập và sử dụng bằng phương tiện kỹ thuật số;

“Tích hợp dữ liệu” là quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành; cung cấp và chia sẻ các thông tin chung; truyền tải các thông tin quản lý bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành;

“Đơn vị” là các Phòng, Ban, Đội và Công trình trực thuộc Công ty;

“Quy định” là quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên  Website Công ty;

“Tổ biên tập” là Tổ biên tập Website của Công ty Cổ phần Vinaconex6;

“Phòng, ban” là các Phòng, ban chức năng của Công ty Cổ phần Vinaconex6.

Điều 3: Địa chỉ Website Vinaconex6

Địa chỉ Website của Công ty Cổ phần Vinaconex6 là:

– www.vinaconex6.vn

– www.vinaconex6.com.vn

Điều 4: Vị trí, nhiệm vụ của Website Vinaconex6

1. Website Vinaconex6 là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, đáng tin cậy của Công ty, được công khai trên mạng Internet và tích hợp các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

2. Nhiệm vụ của Website Vinaconex6:

a) Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn công khai các quy định, chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng công ty và các quy định của Công ty liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

b) Kêu gọi, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn tham gia hợp tác đầu tư với Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh;

c) Cung cấp các thông tin cần thiết đến các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến các dự án đã, đang và sẽ đầu tư của Công ty;

d) Thông qua Website Vinaconex6, các đối tác trong và ngoài nước có thể tìm hiểu và biết thêm về năng lực và kinh nghiệm của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động;

e) Đáp ứng nhu cầu hội nhập trong nước, khu vực và quốc tế về công nghệ thông tin đồng thời trao đổi các thông tin chủ yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

h) Tạo ra một kênh trao đổi giữa Công ty và các đối tác đã và đang muốn hợp tác với Công ty trong nhiều lĩnh vực hoạt động như: Xây lắp, đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản, chứng khoán v.v.

f) Tổ chức tiếp và trả lời các đối tác trên mạng.

Điều 5: Quản lý Website của Công ty

1. Website Công ty hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty;

2. Tổ biên tập Website Công ty có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website Vinaconex6; làm nhiệm vụ trị sự của Website Vinaconex6; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những vấn đề liên quan đến Website của Công ty;

3. Mọi hoạt động của Website Vinaconex6 phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan  và các quy định của Công ty.

Điều 6: Kinh phí thực hiện Website Vinaconex6

1.Kinh phí thực hiện Website Vinaconex6 được cân đối trong dự toán chi bao gồm các nguồn:

+ Chi thường xuyên cho việc duy trì hệ thống thông tin trên Internet;

+ Chi chương trình nâng cấp và phát triển hệ thống;

+ Các khoản chi khác được lãnh đạo Công ty duyệt theo đề nghị của Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty và Tổ biên tập.

2. Kinh phí thực hiện Website được chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; xây dựng và nâng cấp các phần mềm của Website Công ty; lắp đặt đường truyền kết nối Internet để đảm bảo hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website Công ty; mua các kho thông tin và dữ liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; mua bản quyền trí tuệ; công tác trị sự của Website Công ty; nhuận bút, thù lao cộng tác viên, biên tập viên và nhân viên của Website Công ty. Mức chi được thực hiện phù hợp với các nhu cầu thực tế của Công ty và được lãnh đạo Công ty phê duyệt phù hợp các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Similar Posts