Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ

 

I) Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 22/08/2011 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động:

II) Phụ lục Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ tháng 10 năm 2011:

 

Similar Posts