CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP VINACONEX6

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

A – Đặc điểm, tình hình:   

– Tên đơn vị: Công đoàn Công ty cổ phần VINACONEX6

– Trụ sở chính: Trụ sở Công ty CP VINACONEX6.

– Quá trình thành lập:

+ Được thành lập từ năm 1991 cùng với thời điểm thành lập Công ty Công ty xây dựng số 6 – Vinasico nay là Công ty cổ phần Vinaconex6…

Kể từ ngày thành lập, Công đoàn Công ty mới chỉ có 38 đoàn viên nhưng tính đến 31/12/2010 Công đoàn VINACONEX6 đã có trên 450 đoàn viên tại trên 25 công đoàn bộ phận trực thuộc.

+ Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức Công đoàn Công ty gồm có:

–  Ban chấp hành Công đoàn khoá VI nhiệm kỳ 2000-2013: 07 người;

– Chủ tịch Công đoàn; phó chủ tịch; Ban tổ chức; Ban nữ công; ủy ban kiểm tra; bộ phận phụ trách tài chính; thi đua khen thưởng, an toàn – chính sách – chất lượng, Văn phòng Công đoàn.

B – Chức năng, nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng uỷ, Lãnh đạo Công ty những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức lao động, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước trong CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các đơn vị trực thuộc. Tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua theo theo chuyên đề trong CNVCLĐ cho các đơn vị trực thuộc.

2. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cùng với Ban lãnh đạo Công ty triển khai công tác tuyên truyền giáo dục, khuyến khích động viên, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể CBCNV, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty, Tổng công ty.

3. Tuyên truyền giáo dục, chỉ đạo, phổ biến kịp thời các chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên tới các công đoàn bộ phận. Đặc biệt tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt nghị quyết 20/NQ – TW của BCH trung ương Đảng (khoá X) về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và chỉ thị số 22 –CT/TW của Ban bí thư TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức tốt công tác giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách và xây dựng đời sống văn hoá trong tất cả các công đoàn viên toàn Công ty. Duy trì phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao. Đặc biệt là những chính sách, nét văn hoá riêng của Vinaconex6 mang đậm bản sắc Văn hoá doanh nghiệp Vinaconex.

4. Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác đề xuất các chính sách để thu hút nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhân sự cho các công trình trọng điểm, nhu cầu phát triển nhân sự cho các đơn vị, tạo đủ việc làm, thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Đề xuất với Lãnh đạo Công ty để chỉ đạo các đơn vị đảm bảo thu nhập cho người lao động, trả lương đúng kỳ hạn, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, các chính sách khuyến khích, khen thưởng kịp thời vì vậy trong năm qua hầu như không có vụ khiếu kiện về chế độ, tiền lương của người lao động.

5. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật Công đoàn và điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định.

6. Tham gia xây dựng, sửa đổi và thường xuyên giám sát, kiểm tra các qui định, qui chế liên quan đến chức năng chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNV lao động. Thường xuyên thực hiện tốt các chế độ chính sách như: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN. Đảm bảo lao động trong toàn Công ty luôn có việc làm, thu nhập và đời sống của cán bộ đoàn viên công đoàn không ngừng được nâng lên.

7. Hướng dẫn các Công đoàn bộ phận tham gia việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn tay nghề cho CNVCLĐ.

8. Hưởng ứng và làm tốt công tác xã hội, từ thiện. Phát động toàn thể đoàn viên Công đoàn nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động đóng góp ủng hộ người nghèo, thiên tai lũ lụt do Công ty, Tổng Công ty tổ chức, phát động.

9. Thực hiện thường xuyên công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh.

10. Tham gia đóng góp ý kiến với thường vụ Đảng uỷ và Ban lãnh đạo trong công tác sắp xếp, cơ cấu lại một số doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong công tác ký thoả ước lao động tập thể, tổ chức đại hội CNVC, người lao động và Đại hội Công đoàn. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

11. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền Công ty để giải quyết khiếu nại của người lao động tại các cơ sở. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cơ sở phải thực hiện nghiêm túc theo các điều khoản đã cam kết trong thoả ước lao động tập thể đã ký.

12. Công đoàn phối hợp với Ban ATLĐ Công ty tổ chức các đợt kiểm tra ATLĐ, vệ sinh môi trường và đảm bảo điều kiện sống cho người lao động tại các công trường của các đơn vị cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác ATLĐ cho các cán bộ cơ sở.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY:

1. Tình hình chung:

Từ cuối năm 2008 và đầu năm 2009  nền kinh tế Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới. Thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại lớn đến kinh tế và đời sống của đồng bào nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Giá vật tư, nguyên, nhiên vật liệu và giá hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ vẫn ở mức cao. Ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…vẫn đang là mối quan tâm, bức xúc của toàn xã hội. Những tác động trên đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, trong đó bao gồm cả công nhân, viên chức, lao động ngành xây dựng nói chung và VINACONEX6 nói riêng. Đặc biệt do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế, số lao động trong toàn ngành giảm 33 ngàn người, bằng 13,8% tổng số lao động.

Mặc dù giai đoạn này một số công trình do Công ty thi công cũng vướng mắc về vốn. Thời tiết xấu, công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ, giá cả vật liệu lên xuống bất thường dẫn đến công tác thanh quyết toán thêm phức tạp nhưng kết quả, Đối với Công ty CP VINACONEX6 vẫn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tăng trưởng ổn định, bền vững.

Tình hình kinh tế năm 2011 cũng đang diễn biến tương tự, bằng bản lĩnh vững vàng, tập thể CBCNV Công ty cổ phần Vinaconex6 quyết tâm thi đua sản xuất, tin tưởng và chỉ đạo của ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Tổng Công ty đưa gia đình Vinaconex6 nói riêng và đại gia đình Vinaconex vượt qua thử thách, tiếp tục bảo toàn, tăng trưởng ổn định, bền vững; phấn đấu là “nhà thầu đảng cấp, nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp”.

2. Thành tích đạt được:

Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây:

TT Chỉ tiêu Đơn vị 2008 2009 2010
1 Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 402,6 444,7 522,2
2 Doanh thu 348,6 355,2 417,6
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 14,909 16,051 21,594
4 Nộp ngân sách 17,136 20,031 18,591
5 Đầu tư 47,154 70,829 71,424
6 Thu nhập bình quân Triệu đồng 2,750 3,250 4,050

Công đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua nhân ngày lễ lớn 1/5, 2/9, kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và đặc biệt phong trào thi đua nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Tổng công ty Vinaconex (27/09), hưởng ứng các hoạt động phong trào thể dục thể thao của Tổng Công ty phát động, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã nhiệt tình tham gia tất cả các môn thi đấu như: bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bơi, tennis, văn nghệ trong đó đã đạt được những giải thưởng  (Trong năm 2009:  Lứa tuối Thanh niên: Giải nhất về bóng bàn cả 2 thể loại đơn nam và đôi nam, Giải nhì về Bơi lội, Lứa tuổi trên 40:  Giải ba môn Cầu lông, Trong năm 2010: Giải nhất về bóng bàn cả 02 thể loại đơn năm và đôi nam, Giải Ba về đôi năm lứa tuổi thanh niên, Giải Ba về đôi nam Bộ môn Tennis; Trong năm 2011 đội bóng Vinaconex6 vào vòng tứ kết giải mini CupVinaconex mở rộng). Đặc biệt năm 2011, Công đoàn Công ty đã tổ chức các hoạt động Văn -Thể -Mỹ thiết thực Kỷ niệm 20 năm thành Lập Công ty cổ phần Vinaconex6 (06/08/1991-06/08/2011) như: Tennis, bóng đá, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cắm hoa nghệ thuật; giải Tennis HNX mở rộng, Vinaconex6 đã đại diện cho tậo thể Người lao động Vinaconex đã thi đấu và đạt giải nhất đôi nam. Công đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên sáng tác thơ trong Tuyển tập Trang thơ Vinaconex, trong đó Vinaconex6 đã có 11 tác phẩm với 04 nhà thơ được đăng trên Trang thơ Vinaconex – cuốn thơ được ra đời nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổng Công ty … Hàng năm , Công đoàn kết hợp với Chính quyền đã chi quỹ phúc lợi để tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát, tham gia nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước hoặc nghỉ điều dưỡng tại chỗ.

Công đoàn Công ty liên tục được Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị hoạt động phong trào công đoàn xuất sắc; đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân viên; đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào “xanh – sạch – đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”…  

3. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động và công tác xã hội, từ thiện:

Trong những năm qua Công đoàn và chính quyền thực hiện tốt các điều đã được ký kết trong thoả ước lao động tập thể, tổ chức thực hiện nội quy lao động và các chế dộ chính sách của Nhà nước ban hành như người lao động làm việc cho công ty được ký hợp đồng, người đủ điều kiện theo quy định được cấp BHXH, BHYT, các chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp được thực hiện đầy đủ.

Công đoàn Công ty luôn chú trọng, chăm lo tổ chức tốt đời sống cho người lao động, chỉ đạo các Công đoàn bộ phận giải quyết đủ việc làm và thanh toán lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động.

Phối hợp với Ban ATLĐ Công ty tổ chức các đợt kiểm tra ATLĐ, vệ sinh môi trường và đảm bảo điều kiện sống cho người lao động tại các công trường của các đơn vị cơ sở, đặc biệt đối với các công trình ở xa Công ty. Mạng lưới an toàn vệ sinh được duy trì mở rộng và ngày càng được nâng cao chất lượng nhiệm vụ; Trong năm 2010 Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng các cấp chính quyền mời giảng viên của cục A7.BHLĐ tổ chức 02 lớp đào tạo chuyên môn và đã cấp chứng chỉ của an toàn trên cho 45 đoàn viên, thường xuyên cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, tập huấn công tác an toàn do Tổng Công ty tổ chức.

Cán bộ đoàn viên lúc ốm đau, vui, buồn những lúc khó khăn đều được tổ chức công đoàn gần gũi thăm hỏi động viên giúp đỡ tận tình.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động gặp khó khăn vào dịp cuối năm hoặc gặp thiên tai tại Miền Trung. Trong dịp Tết Nguyên Đán, Công đoàn Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chú trọng công tác chăm lo đời sống, tổ chức đón Tết cho CBCNV, nhất là đối với những CBCNV phải làm việc trong cả Tết để kịp hoàn thành tiến độ của công trình/dự án. Đặc biệt nhân dịp tết Năm 2009, 2010, Công đoàn Công ty đã có hỗ trợ 30 suất quà Tết trị giá 500.000 đ/suất cho với các gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Công đoàn Công ty cũng đề nghị và được Công đoàn Tổng Công ty hỗ trợ 20 suất quà Tết trị giá 500.000 đ/suất.

 

Hàng năm, Công đoàn Công ty cùng bên Chính quyền đã tổ chức tặng quà, khen thưởng các cháu học sinh, sinh viên học giỏi, thi đỗ vào các trường Đại học, các cháu TNNĐ nhân ngày 1/6, Tết trung thu.

Trong những năm qua đã hỗ trợ giúp đỡ 01 gia đình ở Đà Nẵng để cải thiện điều kiện về nhà ở. Tổ chức vận động cán bộ CNVC và người lao động ủng hộ đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, chất độc màu da cam, quỹ thiên tai lụt bão… . Năm 2009 ủng hộ 121 triệu đồng. Năm 2010 ủng hộ trên 150 triệu đồng, riêng tháng 11/2010 bằng các nguồn kinh phí đóng góp của các tập thể và cá nhân trong Công ty trên 50 triệu đồng để ủng hộ các đồng bào bị thiên tai lũ lụt, Công đoàn kết hợp với Đoàn thanh niên sẽ trực tiếp đến cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại Xóm 8 Hương Khê, Hà Tĩnh… dự kiến trong thời gian từ 08/11/2011 đến 12/11/2011.

Hàng năm nhân dịp đầu xuân mới với ý thức phát huy tình cảm truyền thống quý báu của Dân tộc Việt Nam “uống nước nhớ nguồn” Ban lãnh đạo công ty đều tổ chức họp mặt và tặng quà các đ/c nguyên là lãnh đạo của công ty qua các thời kỳ nay đã nghỉ hưu.

– Công ty có chính sách thu hút, quan tâm, tạo điều kiện làm việc tốt đến cán bộ như:

+ Trang bị máy tính xách tay cho cán bộ chủ chốt Công ty; và thí điểm cho một số CBCNV làm công tác chuyên môn nghiệp vụ vay tiền mua máy tính xách tay không tính lãi, trả dần hàng tháng trong 2 năm để phục vụ tốt công việc. Năm 2010, Bán cổ phiếu cho CBCNV trong toàn Công ty, kể cả những người vừa vào, đang thử việc nhằm thu hút, thúc đẩy công tác phát triển lực lượng.

+ Hàng năm vào dịp hè Công ty tổ chức cho CBCNV đi thăm quan nghỉ mát với các mức khác nhau; đối với cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công ty mời vợ/chồng/con cùng đi nghỉ mát; đối với CBCNV không có điều kiện tham gia Công ty có phát kinh phí nghỉ tại chỗ.

+ Vào các dịp Lễ (30/04&01/05; 2-9), tết cuối năm Công ty đều có chính sách thu hút và quan tâm đến người lao động bằng các chính sách khen thưởng với các tiêu chí, mức xếp xét khác nhau theo năng lực, khả năng công tác và một phần ghi nhận thâm niên công tác. Công tác này được Công ty chỉ đạo thực hiện và phát trực tiếp đến tay từng người tại các công trình.

Thực hiện thành nếp nét văn hoá Vinaconex

Bắt đầu từ tháng 10/2008 hàng tuần, tại văn phòng công ty tổ chức “Chào cờ & sinh hoạt đầu tuần”, Trong đó có phần “chúc mừng sinh nhật, chúc mừng bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự mới, nhân sự điều chuyển trong Công ty; biểu dương, khen thưởng và nhắc nhở các cá nhân, bộ phận trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ” giúp khối văn phòng công ty – khối công trường, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên hiểu rõ công việc của nhau. Cá nhân người lao động nhận thức rõ mình là Thành viên chính thức của Gia đình Vinaconex6 trong đại gia đình Vinaconex. Công tác này đến nay vẫn được thực hiện hàng tuần và đã tạo thành nếp.

–  Chăm lo đến sức khoẻ cho CBCNV.

+ Trong năm 2009 Công ty đã tổ chức 2 đợt khám sức khoẻ toàn diện cho CBCNV Công ty tại Bệnh viện Bạch mai Hà Nội với số tiền trên 80 triệu đồng . Tham gia cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty khám sức khoẻ 2 đợt tại Singapore theo chương trình của Tổng Công ty tổ chức trên 50 triệu đồng . Từ đó có danh sách tổng hợp theo dõi sức khỏe cho CBCNV toàn công ty để tham mưu với Công ty, bổ trợ cho việc điều động, bố trí công việc, địa bàn hợp lý đối với những trường hợp đặc biệt.

+ Lãnh đạo Công ty luôn chỉ đạo Công đoàn, đoàn thanh niên và các đơn vị trực thuộc tích cực tổ chức và hưởng ứng tham gia các hoạt động văn thể, mỹ do Tổng Công ty tổ chức hàng năm với các đơn vị thành viên Vinaconex hoặc giao lưu với các đối tác.

+ Hưởng ứng tinh thần thể dục thể thao trong toàn Công ty đồng thời giúp Người lao động tăng cường sức khoẻ đạt hiệu quả cao trong công việc: Tại Văn phòng Công ty, Công đoàn đã trang bị bàn bóng bàn để hết giờ làm việc CBCNV có thể tập luyện hàng ngày. Ngoài ra, lãnh đạo Công ty còn tạo điều kiện cho Ban Nữ Công được mượn phòng để tập  YOGA , phong trào này đã thu hút được nhiều chị em phụ nữ cùng tham gia.

Công tác thăm hỏi, hiếu hỷ:

Đã thực hiện thành nếp và đưa vào quy định chính thức, cụ thể như:

+ Lập đoàn gồm các thành phần: BCH công đoàn, đại điện CBCNV các đơn vị, bộ phận và lãnh đạo công ty (nếu cần) Tổ chức thăm hỏi (ốm đau), hiếu hỷ đối với CBCNV và tứ thân phụ mẫu áp dụng toàn Công ty với mức 500.000 – 1.000.000 đồng/người/lần. Ngoài ra Công ty cũng đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác “Hiếu” đối với tứ thân phụ mẫu cán bộ chủ chốt Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị Trong Vinaconex.

+ Vào các dịp lễ, tết cuối năm: Công ty có quà thăm hỏi, chúc tết đến những gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4, Công tác nữ Công

– Lực lượng lao động nữ hiện nay có » 40 người công tác và làm việc ở khối cơ quan và trực tiếp ở đội SX trong công ty. Chị em nữ CNVC luôn được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng uỷ, Giám đốc và của BCH công đoàn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhiều chị em được đề bạt, giao nhiệm vụ trọng trách như Kế toán trưởng, Phó phòng TCKT, Trưởng tiểu ban thư ký & Pháp chế… các chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và là những người tích cực thực hiện phong trào phụ nữ thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, và “nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, toàn thể nữ CNVC trong công ty đã luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” góp phần xứng đáng vào sự phát triển ổn định và lớn mạnh của Công ty cổ phần Vinaconex6.

 – Nhân dịp các ngày 8/3 và 20/10 hàng năm ban nữ công công ty tổ chức họp mặt  tặng quà và đi tham quan du lịch  các  khu di tích lịch sử , văn hóa. 

 

 

Similar Posts