Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6

  • Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 Khóa III nhiệm kỳ năm 2010-2015: 
  • Xem một số hình ảnh chi tiết liên quan(bấm vào đây):

TT Họ và tên

Năm

sinh

Trình độ
chuyên môn      
Chức vụ

Từ 

Đến
1 Ông: Đỗ Đình Hùng 1956 Kỹ sư Xây dựng

-Chủ tịch HĐQT; Giám đốc Công ty;

-Chủ tịch HĐQT Công ty. 

17/04/2010

01/06/2011

31/05/2011

 

2 Ông: Nguyễn Ngọc Điệp 1959 Kỹ sư Xât dựng

-Uỷ viên HĐQT Công ty

-Phó TGĐ, TGĐ Tổng Công ty 

17/04/2010

 

 

 

3 Ông: Nguyễn Đức Lưu 1952 KS Chế tạo máy -Uỷ viên HĐQT Công ty 17/04/2010  
4 Ông: Nguyễn Minh Tuấn 1961 Kiến trúc sư -Uỷ viên HĐQT, phó Giám đốc C.ty 06/03/2005  
5 Ông: Hoàng Hoa Cương 1973 Kỹ sư Xây dựng

-Uỷ viên HĐQT, phó Giám đốc C.ty

-Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty

17/04/2010

01/06/2011

31/05/2011

 

  • Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 Khóa III nhiệm kỳ năm 2005-2010: 
TT Họ và tên

Năm

sinh

Trình độ
chuyên môn      
Chức vụ

Từ 

Đến
1 Ông: Nguyễn Văn Tuân 1949 Kỹ sư Xây dựng

– Chủ tịch HĐQT Công ty

(Tổng Giám đốc Tổng Công ty) 

06/03/2005

 

05/08/2005

 

2 Ông: Trịnh Hoàng Duy 1952 Kỹ sư Xây dựng

– Chủ tịch HĐQT Công ty

(phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty) 

06/08/2005

 

24/03/2007

 

3 Ông: Đỗ Đình Hùng 1956 Kỹ sư Xây dựng

-Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty

-Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

06/03/2005

25/03/2007

24/03/2007

 

4 Ông: Tô Ngọc Thành 1953

KSCT

máy động lực

-Uỷ viên HĐQT Công ty

-Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty Vinaconex

06/03/2005

 

19/04/2006

 

5 Ông: Nguyễn Đức Lưu 1952 KS Chế tạo máy -Uỷ viên HĐQT Công ty 25/03/2007  
6 Ông: Nguyễn Đức Thắng 1948 Kỹ sư Xây dựng -Uỷ viên HĐQT Công ty 20/04/2006 24/03/2007
7 Ông: Nguyễn Minh Tuấn 1961 Kiến trúc sư -Uỷ viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty 06/03/2005  
8 Ông: Cao Quang Trường 1948 Kỹ sư điện -Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC Cty 25/03/2007 25/04/2009
9 Ông: Hoàng Hoa Cương 1973 Kỹ sư Xây dựng -Uỷ viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty 25/04/2009 17/04/2010
10 Ông: Trần Văn Lương 1973 Kỹ sư Xây dựng,
CN Kinh tế
– Uỷ viên HĐQT Công ty;
– Trưởng phòng KHKT & QLDA Công ty;
25/03/2007 17/04/2010
  • Hội đồng quản trị Công ty Khóa I nhiệm kỳ năm 2000-2005: 
TT Họ và tên

Năm

sinh

Trình độ
chuyên môn      
Chức vụ

Từ 

Đến
1 Ông: Nguyễn Văn Tuân 1949 Kỹ sư Xây dựng

– Chủ tịch HĐQT Công ty

(phó TGĐ, TGĐ Tổng Công ty)

09/06/2000

 

05/03/2005

 

2 Ông: Nguyễn Khắc Tuyên 1939 Kỹ sư Xây dựng – phó chủ tịch HĐQT Công ty 09/06/2000 11/05/2004
3 Ông: Đỗ Đình Hùng 1956 Kỹ sư Xây dựng

-Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty

09/06/2000

05/03/2005

4 Ông: Hoàng Kim Hội   Kiến Trúc sư -Uỷ viên HĐQT, phó giám đốc Công ty 09/06/2000 11/05/2004
5 Ông: Lê Khả Mạnh 1959 Kỹ sư XD CTNước -Uỷ viên HĐQT Công ty 09/06/2000 11/05/2004
6 Ông: Tô Ngọc Thành 1953 KSCT máy động lực

-Uỷ viên HĐQT Công ty

-Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty Vinaconex

12/05/2004

 

05/03/2005

 

7 Ông: Nguyễn Đức Lưu 1952 KS Chế tạo máy -Uỷ viên HĐQT Công ty 12/05/2004 05/03/2005
8 Ông: Nguyễn Minh Tuấn 1961 Kiến trúc sư -Uỷ viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty 12/05/2004 05/03/2005

            

Similar Posts