VC6 công bố thông tin kết quả SXKD Quý III/2010

Quý III năm 2010 lập ngày 22 tháng 10 năm 2010 bao gồm:

– Bảng cân đối kế toán (Theo mẫu B01a – DN)

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Theo mẫu B02A- DN)

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo mẫu B03 – DN)

– Bản thuyết minh BCTC (Theo mẫu B09a – DN)

Xem Chi tiết tại đây

Similar Posts