Vinaconex 6 Thông báo thay đổi Tên doanh nghiệp

        Ngày 24 tháng 4 năm 2018 Công ty Cổ phần Vinaconex 6 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Trên tinh thần nhất trí cao của toàn thể Cổ đông tham dự và Ủy quyền tham dự về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Công ty Cổ phần Vinaconex 6 đã hoàn tất thủ tục Đổi tên Công ty và Thay đổi Mẫu con dấu Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2018. Công ty thông báo tới Quý các Cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, Khách hàng, Đối tác… với thông tin chi tiết như sau:

Tài liệu Kèm theo:

CV252 ngày 02.5.2018 gửi Quý Cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, đối tác (Tiếng Việt)

CV252 ngày 02.5.2018 gửi Quý Cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, đối tác (Tiếng Anh)

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Similar Posts