Kính gửi:   – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  – Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Thông báo thay đổi giấy Đăng ký doanh nghiệp lần 10 ngày 27 tháng 4 năm 2018

Xem file đính kèm: 

► Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

► Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

► Giấy biên nhận mẫu dấu qua mạng điện tử

Similar Posts