Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/4/2018. Chương trình và các tài liệu phục vụ đại hội kèm theo sau đây:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo của Ban điều hành KQ SXKD năm 2017 và KH SXKD năm 2018

2. Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2018

3. Báo cáo của BKS tại ĐHCD thường niên năm 2018

4. Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

5. Tờ trình dự kiến phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

6. Tờ trình ĐHCĐ của BKS lựa chọn Cty kiểm toán độc lập thực hiện BCTC năm 2018

7. Tờ trình kế hoạch Đầu tư KD dự án Khu biệt thự NV Vinaconex6 Đại Lải

8. Tờ trình ĐHCĐ Chương trình nghị sự của ĐH đồng CĐ thường niên 2018

9. Tờ trình trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát Cty 2017 và KH2018

10. Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2018 về Kế hoạch thay đổi tên Công ty

Similar Posts