Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vinaconex6 – VC6

Ngày 17  tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Vinaconex6- VC6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2005-2010, sơ kết 10 năm cổ phần hoá và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2010-2015). Sau đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 – VC6.

Kính mời bạn đọc, quý vị cổ đông, các nhà đầu tư click vào đây để đọc và tải về.

Similar Posts