• Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  - Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Thông báo thay đổi giấy Đăng ký doanh nghiệp lần 10 ngày 27 tháng 4 năm 2018

Xem file đính kèm: 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Giấy biên nhận mẫu dấu qua mạng điện tử

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons