Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

              - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

              - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem file đính kèm: 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons