• Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

              - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

              - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem file đính kèm: 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons