Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công bố thông tin bất thường về việc: "Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền"

 
Tài liệu đính kèm
 
 
 

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons