• Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Cổ đông/Thông tin chung

Công ty cổ phần Vinaconex6 (VC6) nhận được giấy chứng nhận số 06/GCN - UBCK ngày 19/01/2011 do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp V/v: Đăng ký chào bán cổ phiếu VC6 ra công chúng với số lượng 3.000.000 cổ phiếu. Công ty xin thông báo và gửi toàn văn Quyết định nêu trên đến Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex nhận được Quyết định số 983/QĐ – SGDHN Ngày 24/12/2010 về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 45.475 cổ phiếu (mã chứng khoán VC6) phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thông qua ngày 17/04/2010.

 

Ngày 25/10/2010 Công ty cổ phần Vinaconex6 đã công bố thông tin Báo cáo tài chính tóm tắt

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Trân trọng thông báo toàn văn nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng....

Công ty cổ phần Vinaconex6 (MCK: VC6) thông báo:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Ngày 17  tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Vinaconex6- VC6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2005-2010, sơ kết 10 năm cổ phần hoá và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2010-2015). Sau đây là toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 - VC6.

Đối tác của Visicons