• Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Cổ đông/Thông tin chung

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công bố một số tài liệu

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

File đính kèm

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCDTN năm 2016

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tình hình Quản trị công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tông báo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex6

Đối tác của Visicons