Cổ đông/Thông tin chung

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công bố một số tài liệu

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

File đính kèm

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCDTN năm 2016

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tình hình Quản trị công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tông báo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex6

Đối tác của Visicons