• Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Kính gửi: 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Công ty Visicons báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2018

Xem file đính kèm:

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2018

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons