• Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons  báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2018

Xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2018

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons