Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  - Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018

Xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2018

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons