• Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Quan hệ Cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex nhận được Quyết định số 983/QĐ – SGDHN Ngày 24/12/2010 về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 45.475 cổ phiếu (mã chứng khoán VC6) phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thông qua ngày 17/04/2010.

 

Ngày 25/10/2010 Công ty cổ phần Vinaconex6 đã công bố thông tin Báo cáo tài chính tóm tắt

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Trân trọng thông báo toàn văn nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng....

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần Vinaconex6 (MCK: VC6) thông báo:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Công ty cổ phần Vinaconex6 (MCK: VC6) thông báo:

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV năm 2009

Đối tác của Visicons