Biên bản và Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Xem file đính kèm: 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6