Thông tin chung

VC6 công bố thông tin kết quả SXKD Quý III/2010

Ngày 25/10/2010 Công ty cổ phần Vinaconex6 đã công bố thông tin Báo cáo tài chính tóm tắt

Vinaconex6(VC6): Tăng Vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Trân trọng thông báo toàn văn nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng....

Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Vinaconex6 - VC6

Ngày 17  tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Vinaconex6- VC6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2005-2010, sơ kết 10 năm cổ phần hoá và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2010-2015). Sau đây là toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 - VC6.

Đối tác của Vinaconex 6