Thông tin chung

Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

File đính kèm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCDTN năm 2016

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tình hình Quản trị công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex6

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tông báo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex6

Đối tác của Vinaconex 6