Thông tin chung

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 thông báo: " Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015"

Đính kèm: Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

 

Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

File đính kèm