Thông tin chung

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo thành viên BKS xin từ nhiệm chức vụ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo thành viên BKS xin từ nhiệm chức vụ

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Xem file đính kèm:

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Xem file đính kèm: 

Tờ trình Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6

Xem file đính kèm: 

01. Tờ trình 

02. Tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và trả cổ tức năm 2015 bằng tiền...

Thông báo thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ...