Vinaconex 6 chúc mừng sinh nhật các anh chị công ty: Ông Trần Quang Huy - phòng Tổ chức hành chính                       Vinaconex 6 tuyển dụng các vị trí:   10 thợ điện,   08 Thợ vận hành cẩu tháp,   04 thợ vận hành vận thang

Biên bản và Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Xem file đính kèm: 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới