Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2017...

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017...

Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo thường niên năm 2016...

Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính đã qua kiểm toàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016....

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2016 và năm 2016...

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2016 và 09 tháng đầu năm 2016

Xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 giữa Báo cáo tài chính trước kiểm toán và Báo cáo tài chính sau kiểm toán...

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét...

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

 Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2016...