Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6.

Xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6