Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty CP Vinaconex6 - VC6

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

               - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi báo cáo thường niên năm 2011 như sau:

file đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2011

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6