Báo cáo thường niên

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2016 và năm 2016...

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2016 và 09 tháng đầu năm 2016

Xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 giữa Báo cáo tài chính trước kiểm toán và Báo cáo tài chính sau kiểm toán...

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét...

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

 Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2016...

Báo cáo tài chính quý I/2016

Báo cáo tài chính quý I/2016 của Công ty Cổ phần Vinaconex6...

Đối tác của Vinaconex 6